Новини:

Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 08.03.2021 г. ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0131-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“ - Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Общата цел на проектното предложение е oсигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

Обща стойност на договора е 150 000,00 лева, от които 127 500,00 лева европейско финансиране и 22 500,00 лева национално съфинансиране.

Начало: 08.03.2021 г.

Край: 08.06.2021 г.

Продължителност на проекта: 3 месеца