Новини:

Проект по схема "Повишаване на производствения капацитет"

Инфо_Проект

На 09.02.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0851-C01/09.02./2016 г.  „Подобряване на производствения капацитет в "Елпром Харманли" АД чрез внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност.“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Общата цел на проектното предложение е подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес чрез внедряване на нови технологии. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са оптимизиране на производствените си разходи, увеличение на производствения капацитет и повишаване на качеството на произвежданата продукция.

Конкретно изпълнението включва доставката и внедряването на следните 6 бр. машини и съоръжения:

1. Стенд за електрически изпитвания на трифазни статори за асинхронни електродвигатели - 2 броя ;

2. Стенд за електрически изпитвания на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност до 11 kW (20A) - 1 брой;

3. Стенд за електрически изпитвания на трифазни асинхронни електродвигатели с мощност до 30 kW (50A) - 1 брой ;

4. Стенд за лабораторни изпитвания на асинхронни електродвигатели - 1 брой ;

5. Струг с ЦПУ - 1 брой ;

6. Вертикален обработващ център - 1 брой ;.

Проектът е на стойност 568 232 лв., от които 60% или 340 939,20 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, а 40% или 227 292,80 са собствено съфинансиране на "Елпром Харманли" АД.. 

Срок на договора:   18 месеца  (09.02.2015 – 09.08.2017 г.)